Rodinná terapia: teórie, modality a efektívnosť

Rodinná terapia je forma terapie, pri ktorej sa terapiou zaoberá celá rodina, aby sa dosiahlo skupinové riešenie, a nie jednotlivec, ktorý hľadá osobné terapeutické plány. Rodinná terapia sa môže zapojiť, keď sa dynamika celej rodiny stane problematickou, alebo ju možno získať, aby pomohla, keď správanie alebo boje jedného člena rodiny vytvorili rodinný nesúlad. Čo to teda vlastne je rodinná terapia?

Zdroj: rawpixel.comRodinná terapia: definícia

Rodinná terapia je akákoľvek forma terapie, pri ktorej sa vyžaduje celá rodina ako klient, a nie ako jedna osoba. Rodinné terapie sa môžu navzájom veľmi líšiť, a to tak z hľadiska toho, na čom sa pracuje počas terapeutických sedení, ako aj z hľadiska spôsobu podávania. Niektoré rodinné terapeutické sedenia vyžadujú, aby boli počas sedenia všetci členovia rodiny, zatiaľ čo iní môžu zámerne spájať a oddeľovať členov rodiny počas celej liečby. Niektoré terapie sa zameriavajú na zapojenie a interakcie rodiča a dieťaťa, zatiaľ čo iné sa zameriavajú na každého člena rodiny, aby sa zaoberal individuálnymi problémami, skôr ako spojí rodinu a zaobchádza s ňou ako s celkom.Rodinná terapia sa snaží liečiť rodinnú jednotku tak, aby sa zlepšila komunikácia, vzťahy a dynamika v rodine, aby sa vytvoril harmonický domáci život. Rodinná terapia sa najčastejšie využíva, keď sú deti ešte doma, ale na rodinnú terapiu môžu prísť ľudia všetkých vekových skupín a domácich životov a využívať výhody, ktoré ponúka. V konečnom dôsledku je rodinná terapia formou terapie, ktorá lieči vzťahy, bez osobitného zamerania na romantický vzťah.

Teórie rodinnej terapie

Teórie rodinnej terapie v podstate fungujú ako základ, z ktorého pramenia všetky modality rodinnej terapie. Teórie sa používajú na identifikáciu najefektívnejších foriem liečby, či už to znamená zapojenie rodiny do jedného celku, oddelenie rodiny pri riešení individuálnych problémov alebo zaobchádzanie s rodinou rôznymi šošovkami v závislosti od dňa, riešenie situácií a problémov, ktoré vzniknú. .Niektoré teórie rodinnej terapie chápu rodiny ako v podstate malú spoločnosť, v ktorej existujú špecifické a jedinečné úlohy a vzťahy a odchýlenie sa od týchto rolí a vzťahov je najväčším zdrojom konfliktov alebo sporov. V rámci tejto teórie potom odborníci v oblasti duševného zdravia pracujú na obnovení určitého pocitu rovnováhy, umožňujúc každému členovi rodiny vrátiť sa k úlohe, na ktorú sú najvhodnejší, a znovu vzbudzuje v rodine pocit pokoja a poriadku.

Zdroj: rawpixel.com

Ostatní teoretici rodinnej terapie považujú rodinnú jednotku len za to: jednu jednotku s pracovnými časťami, ktoré musia smerovať k rovnakému cieľu. V tejto teórii sa rodiny považujú za jednu „osobu“ počas liečby, ktorá umožňuje každému z členov rodiny mať rovnaký čas a dôležitosť na sedeniach, a povzbudzuje každého z členov rodiny, aby sa navzájom podporovali a povznášali, rovnako ako vy podporilo by všetky kúsky tvojho vlastného tela; koniec koncov, je nepravdepodobné, že by si si vážil ruku nad nohou, tak prečo by si si vážil jedného člena rodiny pred druhým?

Hlavné spôsoby rodinnej terapieExistuje päť všeobecne uznávaných spôsobov rodinnej terapie: štrukturálna terapia, milánska terapia, strategická terapia, naratívna terapia a transgeneračná terapia. Každá z týchto foriem terapie sa snaží zlepšiť rodinné vzťahy a vytvoriť stabilnejší a zdravší život doma.

Štrukturálna terapia je najobľúbenejšou formou rodinnej terapie a vidí rodinu ako jednotku s viacerými fungujúcimi kúskami. Každý človek v rodine má konkrétnu úlohu, ktorú plní, a odchýlenie sa od týchto rolí je najväčším zdrojom konfliktov v rodine. Terapia sa potom snaží zistiť akýkoľvek dôvod narušenia rodinných rolí a pracuje na integrácii všetkých späť do rolí, ktoré mali pôvodne plniť. Táto modalita pracuje na rovnomernom rozdelení moci, komunikácie a rešpektu, aby sa posúval vpred ako jediný funkčný systém.

Milan Therapy je podobná v tom, že nazerá na rodinu ako na jeden systém, v ktorom je zakomponovaných niekoľko symbiotických systémov. Trochu sa líši od štrukturálnej terapie v tom, že sa zameriava oveľa viac na prirodzené správanie v rodine a snaží sa tieto prirodzené správanie usmerňovať so zameraním na reakcie a spätnú väzbu. Členom rodiny sa odporúča, aby sa navzájom počúvali a reagovali opatrne, pričom si navzájom umožňujú, aby mali v podstate svoje vlastné životy a funkcie.

Strategická terapia sa zameriava oveľa viac na vzorce v rodinách a menej na nazeranie na rodinnú jednotku konkrétnym spôsobom. Ako naznačuje jeho názov, strategický prístup je taký, ktorý umožňuje terapeutom a členom rodiny zapojiť sa do praktickejších prístupov k riešeniu konfliktov, pretože obidvaja sú poučení, aby sa zamerali na akékoľvek vzorce správania, ktoré sa v priebehu času objavili alebo vyvinuli, a pokusy o aktívne zachytávať a presmerovať tieto vzorce.

Naratívna terapia je naj individualistickejšou z metód rodinnej terapie a zameriava sa na podporu a povzbudenie každého člena rodiny. Táto modalita funguje na základe predstavy, že jednotlivci, ktorí sú v najlepšom stave a veria vo svoje sily, vytvoria najväčšiu a najefektívnejšiu rodinnú dynamiku a riešenie konfliktov je jednoduchou záležitosťou zlepšenia sebaúcty a vnímania samého seba.

Transgeneračná terapia robí presne to, čo sa zdá: pracuje na konfliktoch, ktoré vznikajú medzi rôznymi generáciami, prostredníctvom búrania akýchkoľvek komunikačných bariér, ktoré existujú, a kultivácie porozumenia napriek rôznym mravom alebo očakávaniam. Táto konkrétna modalita naznačuje, že väčšina rodinných konfliktov pochádza z rozdielov medzi generačným správaním a očakávaniami. Upokojenie týchto rozdielov je jednoduchou záležitosťou zlepšenia komunikácie a podpory otvorených prístupov.

Ktorá rodinná teória je najlepšia?

Ako jedna štúdia dospela k záveru, neexistuje jediná forma rodinnej terapie, ktorá by bola výrazne výhodná oproti inej; niektoré spôsoby fungujú dobre pre niektoré rodiny a iné fungujú dobre pre iné rodiny. V konečnom dôsledku je to vôbec prítomnosť psychoterapie, ktorá dôsledne demonštruje výrazne odlišné výsledky, a nie použitie jednej, samostatnej teórie alebo modality rodinnej terapie.

Niektoré formy rodinnej terapie však skôr vyhovujú konkrétnemu problému. Ak je komunikácia medzi rôznymi generáciami primárnym problémom - ak sa starí rodičia a rodičia trápia, alebo rodičia a deti sa trápia - transgeneračná terapia by mohla byť najefektívnejšou formou terapie na dosiahnutie úprimného riešenia.

Ak sa testuje rodinná dynamika ako celok, štrukturálna terapia môže byť najlepšou terapeutickou metódou na opravu rodinnej dynamiky a nastolenie mieru. Poruchám v komunikácii a nepochopeniu svojej úlohy vo svojej rodine by mohla pomôcť terapia Milan Therapy a rodine plnej nízkej sebaúcty a pochybností o sebe môže pomôcť naratívna terapia.

Nakoniec sa však bude pravdepodobne vaša rodina mať lepšie, bez ohľadu na presnú formu terapie, ktorú využijete. Najpresvedčivejšia štúdia terapie ako celku dôsledne zistila, že ľudia, ktorí si zvolia terapiu ako prostriedok sebazdokonaľovania a svojpomoci, uvádzajú lepšie životné výsledky ako tí, ktorí tak neurobia, takže akýkoľvek typ rodinnej terapie pravdepodobne ponúkne aspoň niečo prehľad a zlepšenie rodinných vzťahov a dynamiky rodiny.

Pri výbere spôsobu liečby a terapeuta si určite urobte prieskum. Uistite sa, že modalita, ktorú ste si vybrali na zaradenie do programu, vyhovuje vašim skutočným potrebám a uistite sa, že váš terapeut má pre túto modalitu náležité osvedčenie. Pretože rôzne formy terapie vyžadujú rôzne techniky, terapeuti nie sú kvalifikovaní na poskytovanie všetkých foriem terapie, ale sú schopní prijať určité špeciality.

Dodávka rodinnej terapie

Zdroj: rawpixel.com

Rovnako ako existujú rôzne typy terapie, existujú aj rôzne spôsoby liečby. Niektorí terapeuti majú celé rodiny, ktoré prichádzajú na sedenie do kancelárie, kde sa rodinám odporúča, aby svoje sťažnosti vysvetlili a identifikovali akékoľvek problémy, ktoré by mohli mať. Niektorí terapeuti odporúčajú rodinám, aby boli videné v prirodzenejšom prostredí, napríklad v domácnosti alebo v škole, aby pozorovali rodinu v jej typickom prostredí a aby získali presnejší pocit z interakcie rodiny. Niektorí terapeuti poskytujú terapiu online, kde sa členovia rodiny môžu cítiť pohodlnejšie pri interakcii so svojím terapeutom a medzi sebou navzájom.

Modality rodinnej terapie

Rodinná terapia existuje už mnoho rokov a jej primárnym cieľom je zlepšenie rodinných väzieb a vzťahov. Zatiaľ čo individuálna terapia sa zameriava na problémy jednej osoby, rodinná terapia sa snaží liečiť problémy alebo diagnózy celej rodiny. Existuje veľa dôvodov, prečo požiadať o pomoc rodinného terapeuta. Niektoré rodiny majú deti alebo dospelých so špeciálnymi potrebami a potrebujú pomoc pri zvládaní všetkých problémov, ktoré situáciu sprevádzajú. Niektoré rodiny majú člena rodiny, ktorý bojuje so závislosťou alebo dokonca so závislosťami, a potrebujú pomoc, aby sa naučili, ako efektívne čeliť. Niektoré rodiny sa jednoducho snažia komunikovať a udržiavať medzi sebou harmóniu a vyhľadajú odborníka, ktorý by im pomohol naučiť sa efektívnejšie počúvať a rozprávať.

Rodinná terapia je v celkovej histórii psychoterapie niečím novým, má však za sebou minimálne 60 rokov teórie a praxe. Všetky teórie rodinnej terapie sa líšia v prístupe k liečeniu a liečbe rodín, všetky však smerujú k rovnakému cieľu: zlepšenie dynamiky rodiny a posilnenie rodinných vzťahov. Či už navštívite terapeuta v skutočnej kancelárii, alebo navštívite terapeuta prostredníctvom online terapeutického portálu, výsledok je rovnaký: vylepšená dynamika rodiny, lepšia komunikácia a harmonickejší domáci život.